skip to Main Content

INTELEKTIKA

NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

Paskutinį kartą keista: 2022-03-10

Sutikimas su Naudojimosi sąlygomis

Sveiki apsilankę UAB „Intelektika“ (toliau – „Įmonė“ arba „mes“) interneto svetainėje.

Toliau pateiktos sąlygos ir nuostatos taikomos jums (toliau – „Naudotojas“ arba „jūs“) naudojantis mūsų interneto svetainėmis (intelektika.lt, snekos-sinteze.lt, snekos-atpazinimas.lt ir kitomis), jose esančiu turiniu bei paslaugomis, įskaitant paslaugas teikiamas per grafinę naudotojo sąsają bei paslaugas teikiamas mikro-serviso principu (toliau – „Paslaugos“).

Prieš pradėdami naudotis Paslaugomis, atidžiai perskaitykite šias Naudojimosi sąlygas. Jei su jomis nesutinkate – negalite naudotis Paslaugomis. Per grafinę naudotojo sąsają teikiamų paslaugų formoje jūs turėsite patvirtinti, kad perskaitėte šias Naudojimosi sąlygas, jas supratote ir su jomis sutinkate.

Naudojimosi sąlygų keitimas

Įmonė pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti Naudojimosi taisykles. Pakeitimai įsigalioja taisykles paskelbus Įmonės interneto svetainėje.

Rekomenduojame šį svetainės puslapį reguliariai peržvelgti, kad susipažintumėte su galimais pakeitimais. Naudojimasis mūsų interneto svetainėmis ir paslaugomis po to, kai buvo paskelbti šių Naudojimosi sąlygų pakeitimai, reikš jūsų sutikimą su šiais pakeitimais. Jei jūs nesutinkate su pakeistomis Naudojimosi sąlygomis, galite atsisakyti naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis ir/arba galite mus apie tai informuoti elektroniniu paštu: info@intelektika.lt.

Informacija apie Jus

Asmens duomenų tvarkymas bei slapukų naudojimas yra reglamentuojamas mūsų Privatumo politikos nuostatomis.

Pirkimo proceso internetinėje svetainėje metu jūsų yra prašoma pateikti tik Paslaugų pirkimui būtiną informaciją. Jūs esate atsakingi už šios informacijos teisingumą ir tikslumą.

Intelektinės nuosavybės teisės

Mūsų interneto svetainės ir visas jų turinys, funkcijos ir funkcionalumai (įskaitant, be apribojimų, visą informaciją, programinę įrangą, tekstą, demonstracinę medžiagą, vaizdus, vaizdo ir garso įrašus, taip pat jų dizainą, parinkimą ir išdėstymą): (1) priklauso Įmonei, licencijos išdavėjams, arba kitiems tokios medžiagos teikėjams; ir (2) yra saugomi pagal Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ir kitų tarptautinių autorių teisių, prekių ženklų, patentų, prekių pavadinimų įstatymus ir (arba) kitus nuosavybės teisėms taikomus įstatymus.

Mūsų suteiktų Paslaugų rezultatus galite naudoti tiek asmeniniais, tiek komerciniais tikslais.

Mūsų interneto svetainių turinio negalima kopijuoti, modifikuoti, kurti jo pagrindu išvestinių produktų/paslaugų, viešai rodyti, viešai atlikti, perspausdinti, atsisiųsti, laikyti ar perduoti, išskyrus:

 • laikiną tokios medžiagos kopijų saugojimą savo kompiuterio operatyviojoje atmintyje (RAM);
 • jūsų interneto naršyklės automatiškai laikinojoje saugykloje sukauptus failus rodinio gerinimo tikslais;
 • pagrįsto interneto svetainės puslapių skaičiaus spausdinimą leistinam naudojimui.

Jei spausdinsite, kopijuosite, modifikuosite, atsisiųsite ar kitaip naudosite bet kokią mūsų interneto svetainių dalį pažeisdami šias Naudojimosi sąlygas, iš karto neteksite teisės naudotis šia interneto svetaine ir turėsite grąžinti arba sunaikinti visas padarytas šios medžiagos kopijas. Jums neperduodamos jokios teisės ir jokie interesai, susiję su mūsų interneto svetainėmis ar bet kokiu jų turiniu, išskyrus paslaugų teikimo rezultatus, ir visos teisės, kurios nėra aiškiai suteiktos, priklauso Įmonei. Bet koks mūsų interneto svetainių naudojimas be šiose Naudojimosi sąlygose aiškiai suteikto leidimo yra šių Naudojimosi sąlygų pažeidimas ir gali pažeisti autorių teisių, prekių ženklų ir kitus įstatymus.

Pateikdami tekstinę, garso ar vaizdo medžiagą mūsų Paslaugoms (sintezuoti tekstą balsu ir/arba transkribuoti garso/vaizdo įrašą tekstu), jūs esate atsakingi už tai, kad nebūtų pažeistos autorių ar kitos teisės. Taip pat esate atsakingi už tai, kad mūsų Paslaugų pagalba gauti rezultatai (balso įrašai ir/arba tekstinės transkripcjos) būtų naudojami, nepažeidžiant autorių ar kitų teisių, Įmonės darbuotojai niekaip netikrina naudotojo Paslaugoms suteikimui siunčiamo medžiagos turinio.

Stebėsena ir priverstinis vykdymas/nutraukimas

Įmonė turi teisę:

 • imtis reikiamų teisinių priemonių, įskaitant, be apribojimų, kreipimąsi į teisėsaugos institucijas dėl bet kokio neteisėto arba neleistino Paslaugų naudojimo;
 • užblokuoti jūsų prieigą prie visų ar dalies Paslaugų dėl bet kokios teisėtos priežasties, įskaitant, be apribojimų, bet kokį šių Naudojimosi sąlygų pažeidimą.
 • paklusti teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams atskleisti Naudotojo, besinaudojančio mūsų Paslaugomis, tapatybę, jei ji mums žinoma. Jūs sutinkate atleisti Įmonę nuo atsakomybės ir apsaugoti ją nuo visų pretenzijų dėl bet kokių Įmonės veiksmų, kurių imtasi, paklūstant teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams.

Mokėjimo būdai

Mūsų teikiamoms paslaugoms raktą galima įsigyti, mokant kredito ar debeto kortele, atsiskaitant internetine bankininkyste arba tiesioginiu banko pavedimu, atliekant pavedimą į Įmonės banko sąskaitą, nurodytą išankstinio apmokėjimo sąskaitoje. Mūsų veikla neapima jokių finansinių, mokėjimo ar su tuo susijusių piniginių operacijų, todėl kiekvieną kartą, kai už paslaugas atliekate mokėjimą Mums, pasirinkdami mokėti kredito ar debeto kortele arba internetine bankininkyste, Jūs naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis. Mes nesame atsakingi už bet kokius trečiųjų šalių veiksmus ar neveikimą, ir iš to atsirandančias galimas pasekmes.

Jei už mūsų teikiamų paslaugų rakto įsigijimą pasirenkate mokėti tiesioginiu banko pavedimu, mokėjimas atliekamas pavedimu į Įmonės banko sąskaitą, nurodytą išankstinio apmokėjimo sąskaitoje, kuri pateikiama elektroniniu paštu.

Naudotojas neturi galimybės už mūsų paslaugas atsiskaityti grynaisiais pinigais.

Paslaugų teikimo rakto įsigijimas ir jo naudojimas

Paslaugų teikimo raktas yra unikali skaičių ir simbolių kombinacija, kurią naudotojas pateikia (įveda per paslaugų teikimo grafinę sąsają arba perduoda kreipiniu į mikro-servisą) kiekvieną kartą kreipdamasis į Paslaugą Paslaugų teikimo raktas suteikia teisę pasinaudoti tam tikros apimties paslaugų kiekiu be papildomo mokesčio už jas. Paslaugų teikimo raktas atsiunčiamas naudotojui jo nurodytu elektroninio pašto adresu per vieną dieną nuo atlikto apmokėjimo už raktą. Rakto naudojimo nuostatos išdėstytos šių Nuostatų skyrelyje „Naudotojo teisės ir atsakomybė“. Jei Naudotojas pateikia neteisingą arba klaidingą elektroninio pašto adresą, Įmonė nėra atsakinga už tai, kad Naudotojas rakto negavo. Šiuo atveju, Naudotojas gali kreiptis elektroniniu adresu info@intelektika.lt ir prašyti raktą išsiųsti kitu jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Paslaugos rakto ar paslaugos teikimo anuliavimas ir nutraukimas

Įmonė pasilieka teisę anuliuoti bet kurį pirkimą ar paslaugą, jei esama įtarimų dėl galimo apgaulingo sandorio pobūdžio.

Jei norite nutraukti abonentinį mokėjimą ar kitą atskirai sudarytą Paslaugų teikimo sutartį, reikia vadovautis sutartyje sutartomis nuostatomis ir sąlygomis.

Įmonės teisės ir atsakomybė

 • Įmonė netikrina Jūsų asmens duomenų ir neprisiima atsakomybės dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl pasinaudojimo svetimais asmens ar kitais duomenimis.
 • Įmonė pasilieka teisę savo nuožiūra atnaujinti, keisti ar panaikinti savo interneto svetaines ir jose siūlomas Paslaugas apie tai pranešdama Naudotojams arba be atskiro pranešimo. Retkarčiais Naudotojų prieiga prie Įmonės interneto svetainių arba tam tikrų jų dalių gali būti apribota.
 • Įmonė laikosi etikos standartų, įskaitant Dirbtinio intelekto technologijų etikos standartus. Įmonė pasilieka teisę automatinės kontrolės priemonėmis blokuoti vulgarią ar/ir necenzūrunę kalbą. Išskyrus šią išimtį, Įmonė nekontroliuoja Naudotojo teikiamų Paslaugos užklausų turinio.
 • Įmonė deda visas pastangas, kad Naudotojui būtų teikiamos aukščiausios kokybės Paslaugos, tačiau Įmonė nesuteikia jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, kad balsu sintezuotas tekstas tiksliai atitiks visas egzistuojančias lietuvių kalbos tarimo ir/arba rašybos normas, o transkribuotas tekstas atitiks garso/vaizdo failo turinį. Įmonė neatsako už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti Naudotojas, savo nuožiūra naudodamas Paslaugų rezultatus.
 • Naudotojas supranta, kad, Paslaugų kokybė gali būti žema, jei Paslaugoms pateikiami tekstai ir/arba garso įrašai yra ne bendrine lietuvių kalba, jei juose yra užsienio kalbos intarpų, jei garso įrašų kokybė yra žema (girdimas foninis triukšmas, aidas, keletas kalbėtojų kalba vienu metu).
 • Įmonė neprisiima atsakomybės, jei Paslaugos rezultatas neatitinka Naudotojo tikslų ir jei dėl Paslaugos naudojimo kilo pasekmių ar buvo sugadinti duomenys.
 • Įmonė neprisiima atsakomybės, jei dėl kokių nors priežasčių tam tikru metu ar tam tikrą laikotarpį mūsų interneto svetainės ar/ir Paslaugos ar bet kuri jų dalis bus neprieinama. Abonentinių paslaugų teikimo sutartyse įtraukiamas punktas dėl mokėjimo sąlygų, atsiradus paslaugų teikimo trikdžiams.
 • Įmonė, jos darbuotojai ir vadovai jokiu atveju, pagal jokią teisės teoriją nėra atsakingi už jokius nuostolius, patirtus dėl naudojimosi ar negalėjimo naudotis Paslaugomis, bet kokiu Įmonės interneto svetainėse skelbiamu turiniu, įskaitant bet kokius tiesioginius, netiesioginius, specialius, papildomus, pasekminius ar baudinius nuostolius, įskaitant, be apribojimų, asmens sužalojimą, skausmą, kančias, moralinę žalą, pajamų, pelno, verslo ar numatomų santaupų praradimą, naudojimo, prestižo, duomenų praradimą, nepriklausomai nuo to, ar jie kilo iš delikto (įskaitant aplaidumą), sutarties pažeidimo ar dėl kitų priežasčių, kurios gali būti numatomos iš anksto.

Tai, kas pirmiau išdėstyta, negalioja atsakomybei, kurios negalima išvengti arba apriboti pagal galiojančius įstatymus.

Naudotojo teisės ir atsakomybė

Jūs sutinkate su toliau nurodomomis sąlygomis:

 • Jūs esate veiksnus asmuo.
 • Įmonės Paslaugomis naudositės tik tais tikslais, kurių nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai.
 • Paslaugoms pateiksite tik tokius tekstus ir garso įrašus, kuriuos turite teisę naudoti, nepažeisdami autorių bei kitų teisių.
 • Šnekos sintezės paslaugai pateiksite tekstus, kuriuose nėra vulgarios, necenzūrinės kalbos.
 • Už visas priemones, reikalingas norint prisijungti prie mūsų interneto svetainių, atsakingi esate jūs patys.
 • Paslaugų teikimo raktas yra unikalus ir suteikiamas tik jums, todėl jūs atsakote už jo saugojimą bei už pasekmes, susijusias su praradimu arba perdavimu naudotis trečiosioms šalims.
 • Jūs užtikrinsite, kad trečiosios šalys, kurios jungiasi prie mūsų interneto svetainių naudodamos jūsų interneto ryšį ir/arba jūsų paslaugų teikimo raktą, būtų susipažinę su šiomis Naudojimosi sąlygomis ir jų laikytųsi.
 • Jei dėl kokių nors priežasčių praradote paslaugų teikimo raktą, arba jei raktas prieš jūsų valią tapo žinomas trečiosioms šalims, privalote kuo skubiau kreiptis elektroninio pašto adresu info@intelektika.lt ir paprašyti blokuoti jūsų raktą bei išduoti naują raktą. Įmonė neatsako, jei per laikotarpį, iki bus gautas jūsų pranešimas,
 • bus neteisėtai pasinaudota jūsų raktu.
 • Paslaugų rezultatus galite naudoti visais teisėtais asmeniais ir komerciniais tikslais.
 • Pardavimo dokumentai bus parengti elektroniniu būdu ir galios be parašo.

Nurodytų taisyklių pažeidimas suteiks mums pagrindą anuliuoti Jūsų pirkimą.

Prekių/paslaugų keitimas

 • Jei Naudotojas ne dėl savo kaltės praranda unikalų paslaugų teikimo raktą arba yra pagrįstų priežasčių manyti, kad šį raktą ėmė naudoti tretieji asmenys, negavę Naudotojo leidimo, Naudotojas gali paprašyti raktą pakeisti. Prašymas Įmonei siunčiamas elektroniniu paštu adresu info@intelektika.lt. Gavus Naudotojo prašymą, jei Naudotojas save tinkamai identifikuoja prašyme, senasis raktas anuliuojamas per vieną darbo dieną, o pakaitinis raktas išsiunčiamas per tris darbo dienas Naudotojo nurodytu el. pašto adresu.
 • Jei Naudotojas nusprendžia nesinaudoti paslauga, kuriai buvo įsigijęs raktą, jis gali prašyti turimą raktą pakeisti kitos paslaugos raktu apmokėtos, bet dar nepanaudotos sumos apimtimi. Prašymas Įmonei siunčiamas elektroniniu paštu adresu info@intelektika.lt. Gavus Naudotojo prašymą, jei Naudotojas save tinkamai identifikuoja prašyme, pakeitimas atliekamas ir pakaitinis raktas išsiunčiamas per tris darbo dienas Naudotojo nurodytu el. pašto adresu.

Prekių/paslaugų grąžinimas

Jei Naudotojas, įsigijęs unikalų paslaugų teikimo raktą, nesinaudojo paslaugomis, tai per tris mėnesius nuo rakto įsigijimo datos jis gali pateikti prašymą raktą grąžinti. Prašymas Įmonei siunčiamas adresu info@intelektika.lt. Gavus Naudotojo prašymą, jei Naudotojas save tinkamai identifikuoja prašyme, raktas yra anuliuojamas per vieną darbo dieną. jei Naudotojas save tinkamai identifikuoja prašyme. Lėšos Naudotojui grąžinamos per 10 darbo dienų banko pavedimu į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo apmokėta už raktą.

Prekės/paslaugos, kurioms netaikomas grąžinimas

Jei Naudojo įsigytas raktas jau buvo panaudotas paslaugoms gauti ir paslaugos buvo suteiktos, rakto grąžinti negalima.

Bendra Sutartis

Jei su Įmone nesudaryta atskira paslaugų teikimo sutartis, šios Naudojimosi sąlygos sudaro vienintelę bendrą sutartį tarp jūsų ir Įmonės dėl Įmonės teikiamų Paslaugų gavimo Jūsų įsigytu paslaugų teikimo raktu. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Naudotojo sumokėta suma už paslaugų teikimo raktą pasiekia Įmonės banko sąskaitą.

Atsisakymas ir atskiriamumas

Jei bet kuri šių Naudojimosi sąlygų nuostata kompetentingos jurisdikcijos teismo bus laikoma negaliojančia, neteisėta ar nevykdytina dėl bet kokios priežasties, tokia nuostata bus pašalinta arba tiek apribota, kad likusios Naudojimosi sąlygų nuostatos toliau galiotų visa apimtimi.

Taikytina teisė ir jurisdikcija

Šioms Naudojimosi sąlygoms ir bet kokiems ginčams ar reikalavimams, susijusiems su šiomis Naudojimosi sąlygomis, jų dalyku ar sudarymu (įskaitant bet kokius nesutartinius ginčus ar reikalavimus), taikomi ir jie aiškinami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus bei normas.

Bet kokia byla, ieškinys ar procesas, kylantys dėl šių Naudojimosi sąlygų ar mūsų interneto svetainių arba su jomis susiję, nagrinėjami išimtinai Lietuvos Respublikos teismuose.

Jūsų pastabos ir klausimai

Visas grįžtamasis ryšys, komentarai, techninės pagalbos užklausos ir kiti pranešimai turi būti siunčiami adresu info@intelektika.lt.

Mūsų interneto svetaines valdo UAB „Intelektika“.

Back To Top